HOME EXPERTISE EN PORTFOLIO    CONTACT  
       Publieksgericht werken   Belevingswaardenonderzoek   Over draagvlak   Organisatie en werkwijze   Producten en diensten  
MultiValue logo
Subtitle MultiValue
Over draagvlak, vervolg
Belevingswaardenonderzoek is een zeer geschikt instrument voor de allereerste stadia van planvorming, wanneer oplossingsrichtingen nog in ontwikkeling zijn . Dit is de fase waarin deskundigen nog bezig zijn met voorstudies en waarin ze nog in discussie zijn over welke alternatieven überhaupt realistisch zijn. Omdat in deze fase nog volstrekt onduidelijk is welke oplossingsrichtingen daadwerkelijk in beeld zullen komen hebben inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten in dit stadium nog weinig zin. In plaats daarvan kan echter wel alvast een verkennend belevingswaardenonderzoek uitgevoerd worden.

Door middel van interviews met een steekproef van belanghebbende burgers brengt MultiValue Consult in beeld hoe de kwaliteit van de leefomgeving wordt beleefd en welke belevingswaarden voor wie belangrijk zijn. Die informatie is zeer bruikbaar voor het ontwikkelen van planalternatieven, rekening houdend met perspectieven van burgers.
Merging Values


Zo’n onderzoek hoeft helemaal niet heel grootschalig te zijn. Voor kleine projecten met weinig uiteen liggende locatiealternatieven, kunnen een omgevingsanalyse en enkele tientallen interviews al volstaan. Maar ook voor grootschalige projecten met meerdere potentiële locaties of tracés is de methode geschikt en moet gedacht worden aan een verkennend onderzoek met 50 tot 200 interviews.

Door heel vroeg in de planvorming gebruik te maken van inzicht in de beleving van kwaliteit van de leefomgeving door burgers kan in dat stadium al systematisch rekening gehouden worden met ‘het perspectief van de burger’; een belangrijk factor die kan bijdragen aan het verdienen van draagvlak.

«« terug
  Dutch  English Disclaimer   Design by PMMP.nl